A
30%-ná zľava na plagáty* - Nakupujte tu

Obchodné podmienky predaja


1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné podmienky“) platia vtedy, keď ako spotrebiteľ (ďalej len „zákazník“) zadáte objednávku na stránke www.desenio.sk a súvisiacich stránkach (ďalej len „webstránka“). Zmluva sa uzatvára medzi vami a spoločnosťou Desenio AB, reg. č. spoločnosti SE556763-069301. Podrobné kontaktné údaje a ďalšie informácie o spoločnosti Desenio sú uvedené na webstránke. Všeobecné podmienky platia len pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi.


1.2

Na objednávku prostredníctvom webstránky musí mať zákazník aspoň 18 rokov. Desenio v súlade so švédskymi zákonmi neumožňuje kreditný nákup osobám do 18 rokov. Desenio si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zmeniť objednávku zákazníka (napr. ak zákazník zadal nesprávne osobné údaje a/alebo sa uňho eviduje nezaplatený dlh).


1.3

Desenio nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sú produkty vypredané, a nezodpovedá ani za chyby v obrázkoch alebo typografické chyby na webstránke, napr. chyby v popise produktu alebo technickej špecifikácii, nesprávne ceny a cenové úpravy (napríklad zmena ceny zo strany dodávateľa, zmena meny) či nesprávne informácie o tom, či je produkt na sklade. Spoločnosť Desenio je oprávnená tieto chyby opraviť a informácie kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Ak bola pri výrobku objednaného zákazníkom uvedená nesprávna cena, spoločnosť Desenio to prirodzene náležite zákazníkovi oznámi a kým čaká na to, či bude zákazník so zmenenou cenou súhlasiť, nepokračuje v procese objednávky. Všetky obrázky na webstránke sa považujú výhradne za ilustrácie. Takéto ilustrácie nezaručujú reprodukciu presného vzhľadu, funkcie alebo pôvodu výrobku. Desenio nezodpovedá za žiadne informácie, ktoré na webstránke poskytujú tretie strany.


1.4

Webstránku a všetok jej obsah vlastní Desenio alebo jeho poskytovatelia licencií. Informácie sú chránené právnymi predpismi o duševnom vlastníctve a marketingu. To znamená, že obchodné značky, názvy spoločností, názvy produktov, obrázky a grafika, dizajn, rozvrhnutie stránky a informácie o produktoch, službách a iný obsah sa nesmú kopírovať ani používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Desenio.

2. Zmluvy a objednávky

2.1

Pred vytvorením objednávky na webstránke musí zákazník súhlasiť so všeobecnými podmienkami. Súhlasom so všeobecnými podmienkami sa zákazník zaväzuje, že bude dodržiavať všeobecné podmienky v celom rozsahu, a berie na vedomie, že si prečítal informácie o osobných údajoch a súboroch cookies a súhlasí s ich používaním podľa Zásad ochrany súkromia spoločnosti Desenio, ktoré sú v tomto dokumente uvedené.


2.2

Kúpna zmluva je uzatvorená, keď spoločnosť Desenio potvrdila objednávku zákazníka a zákazník dostal od spoločnosti Desenio e-mail s potvrdením objednávky. Desenio zákazníkovi odporúča odložiť si potvrdenie objednávky pre prípad potreby pri budúcom kontakte so službami zákazníkom spoločnosti Desenio v súvislosti s objednávkou. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku až do jej potvrdenia spoločnosťou Desenio. V prípade zrušenia objednávky Desenio vráti všetky platby, ktoré vykonal zákazník alebo vydavateľ jeho platobnej či kreditnej karty v súvislosti s touto objednávkou.


3. Zákazníkove údaje atď.

3.1

Ak si zákazník zaregistruje používateľský účet a/alebo zadá objednávku, bude požiadaný o poskytnutie určitých osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú správne a úplné a zodpovedá za akékoľvek chyby v poskytnutých informáciách. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Desenio sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Desenio, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných podmienok.


3.2

Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť, že nikto okrem zákazníka nebude používať zákazníkove prihlasovacie údaje. Zákazník nesmie nikomu prezradiť svoje používateľské meno alebo heslo a zabezpečí uschovávanie akejkoľvek dokumentácie s informáciami o používateľskom mene a hesle tak, aby k nej nemali prístup neoprávnené osoby. Ak existuje podozrenie, že k heslu zákazníka získala prístup neoprávnená osoba, zákazník je o tom povinný bezodkladne informovať spoločnosť Desenio. Ak zákazník takéto oboznámenie neposkytol, zodpovedá za všetky nákupy vykonané s prihlasovacími údajmi zákazníka.

3.3

Ak má Desenio podozrenie, že zákazník zneužíva svoj používateľský účet alebo prihlasovacie údaje účtu alebo inak porušuje všeobecné podmienky, spoločnosť Desenio je oprávnená zablokovať prístup zákazníka k jeho používateľskému účtu. Spoločnosť Desenio je ďalej oprávnená prideliť zákazníkovi nové prihlasovacie údaje.


4. Ceny, poplatky a platba

4.1

Ceny uvedené na webstránke sa vzťahujú na objednávky prostredníctvom webstránky. Všetky ceny sú uvedené v € a nezahŕňajú platobné poplatky a poštovné, ktoré sú stanovené samostatne. Cena produktu pre krajiny EÚ zahŕňa 25 % DPH. V prípade krajín mimo EÚ je cena bez DPH.


4.2

Zákazník môže za svoj nákup zaplatiť spôsobom uvedeným na webstránke. Podrobnejšie informácie o rôznych možnostiach platby a zľavách nájdete tu. Desenio má právo účtovať platbu zákazníkovi, ktorý je už spojený s objednávkou. Desenio si vyhradzuje právo neponúkať všetky spôsoby platby nepretržite, alternatívne zmeniť spôsob platby, ak spôsob platby, ktorý si zákazník vybral, z akéhokoľvek dôvodu nefunguje v čase plnenia objednávky. Upozorňujeme, že obmedzenia dostupných spôsobov platby sú uvedené na webstránke.


5. Špeciálne akcie

Spoločnosť Desenio môže z času na čas ponúkať na webstránke špeciálne akcie, ktoré môžu mať výhodnejšie podmienky, než je stanovené v týchto všeobecných podmienkach, napríklad v súvislosti s platbou alebo predĺžením lehoty s právom na odstúpenie od zmluvy. Takéto podmienky budú platiť počas trvania špeciálnej akcie a pre konkrétne produkty, ktoré Desenio určí v súvislosti s akciou. Desenio si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť takéto špeciálne akcie. Od ukončenia alebo zrušenia špeciálnej akcie platia tieto všeobecné podmienky bez akýchkoľvek dodatkov. Akékoľvek akcie na webstránke, ktoré sa týkajú konkrétnych produktov, platia iba obmedzené obdobie a do vypredania produktov.


6. Darčeková karta

Darčekové karty, ktoré sa predávajú na stránkach Desenio, sú platné dva (2) roky od dátumu vydania a je ich možné využiť v internetovom obchode Desenio. Po vypršaní platnosti nie je možné kartu použiť ako spôsob platby, nie je možné ju znovu aktivovať a nie je možné vrátiť žiadnu zostávajúcu čiastku na karte. Vašu darčekovú kartu je potrebné uchovávať na bezpečnom mieste a nie je možné ju vymeniť za hotovosť. Stratené alebo odcudzené karty nebudú nahradené.

7. Súťaže

7.1

Výrobky na sklade sa zvyčajne dodávajú v lehote uvedenej na webovej stránke. Pokiaľ nie je dohodnuté inak (napr. v súvislosti s rezerváciou produktov, ktoré nie sú na sklade), dodanie sa uskutoční najneskôr do 30 pracovných dní po tom, čo spoločnosť Desenio písomne ​​potvrdí objednávku prostredníctvom potvrdenia objednávky. Ak ste objednávku neobdržali v avizovanej dodacej lehote, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku podporu najneskôr do 30 pracovných dní od uskutočnenia objednávky.

7.2

Víťaza určí nezávislá trojčlenná porota zamestnancov nášho marketingového oddelenia. Podrobné informácie o procese posudzovania a mená členov poroty sú k dispozícii na požiadanie e-mailom na adrese info@desenio.sk. Proti rozhodnutiu poroty sa nemožno odvolať. Pri výbere víťaza bude porota hľadať najlepší príspevok (podľa kritérií v závislosti od súťaže).


7.3

Víťaz bude vyhlásený na našich sociálnych médiách, kde sa súťaž koná, a bude požiadaný, aby nás kontaktoval a poskytol podrobnejšie informácie. Výherné ceny nie je možné vymeniť, previesť ani vrátiť a nemôžete ich vymeniť za hotovosť ani akúkoľvek inú výhernú cenu. Musíte zaplatiť všetky ostatné náklady, ktoré sú s výhernou cenou spojené a nie sú v nej výslovne zahrnuté. V prípade, že pôvodná výherná cena nie je dostupná, si vyhradzujeme právo nahradiť výhernú cenu inou výhernou cenou podobnej hodnoty.


8. Doručenie a preprava

8.1

Produkty na sklade sú obvykle doručené do počtu pracovných dní, ktorý je uvedený na webstránke. Ak nie je dohodnuté inak (napr. v súvislosti s rezerváciou výrobkov, ktoré nie sú na sklade), doručenie prebehne najneskôr 30 pracovných dní po tom, čo Desenio písomne potvrdí objednávku e-mailom s potvrdením. Ďalšie informácie o doručení produktov spoločnosti Desenio a o podmienkach doručenia sú uvedené tu. Všetky výrobky musia byť vrátené v rovnakom stave, v akom boli dodané. Ak boli výrobky zjavne použité, z vrátenej sumy môže byť strhnutá adekvátna čiastka.


8.2

Očakávaná dodacia lehota je uvedená v potvrdení objednávky a na aktuálnej stránke produktu na webstránke. Ak nie je výslovne dohodnuté inak a ak sa doručenie omešká o viac ako 30 pracovných dní bez zavinenia z vašej strany ako zákazníka, máte právo nákup zrušiť.


8.3

Ak sa má nejaká zásielka vyzdvihnúť na konkrétnom mieste doručenia, zákazník tak urobí v lehote uvedenej na oznámení. Balíky sa obvykle preberajú osobne s platným dokladom totožnosti a číslom objednávky. Zákazník dostane oznámenie o doručení, v ktorom bude uvedené, kde a kedy sa dá balík vyzdvihnúť alebo doručiť. Oznámenie môže byť doručené e-mailom, poštou a v prípade, že zákazník poskytol telefónne číslo, aj telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Ak zákazník balík neprevezme, spoločnosť Desenio je oprávnená zákazníkovi účtovať poplatok vo výške 20 €. V prípade voľby Doručenie domov by mala byť k dispozícii osoba, ktorá zásielku doma prevezme. 


9. Právo na odstúpenie od zmluvy

9.1

Pri nákupe produktov na webstránke má zákazník právo odstúpiť od zmluvy v lehote 90 dní. To znamená, že zákazník má právo zrušiť akýkoľvek nákup tak, že to oznámi spoločnosti Desenio do 90 dní od dátumu doručenia objednaného produktu zákazníkovi alebo jeho zástupcovi (lehota na odstúpenie od zmluvy).


9.2

Súhlasom so všeobecnými podmienkami zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na žiadny digitálny obsah, ktorý je dodaný iným spôsobom než na hmotnom nosiči.


9.3

V súvislosti s objednávkou produktu, na ktorý sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy, dostane zákazník prehľadné informácie. Ak bol výrobok zapečatený a zákazník chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, nesmie zapečatenie porušiť. Právo na odstúpenie od zmluvy náležite zaniká, keď zákazník poruší zapečatenie. Zapečatenie zahŕňa aj technické zapečatenia (napr. sériové číslo).


9.4

Ak si zákazník praje odstúpiť od kúpnej zmluvy, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy pošle spoločnosti Desenio jasné oznámenie spôsobom, ktorý je stanovený v týchto podmienkach. Zákazník v oznámení uvedie svoje meno, adresu a ďalšie relevantné informácie, napr. referenčné číslo objednávky, číslo faktúry a názov výrobku. Ak si zákazník nepraje použiť vyššie uvedenú alternatívu oznámenia, môže použiť štandardný formulár práva na odstúpenie od zmluvy, ktorý poskytuje švédska Národná rada ochrany spotrebiteľa alebo akýkoľvek iný rovnocenný orgán príslušnej krajiny zákazníka.


9.5

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník zaplatí poplatok za spätnú prepravu. Zákazník je zodpovedný za stav produktu po obdržaní tovaru a počas spätnej prepravy. Produkt je potrebné vrátiť do 14 dní odo dňa, keď bolo spoločnosti Desenio oznámené vrátenie tovaru. Tovar je potrebné poslať starostlivo zabalený, v dobrom stave a v pôvodnom obale. Akékoľvek vrátenie tovaru spoločnosti Desenio musí byť v súlade s metódami a pokynmi uvedenými na webovej stránke, ktoré nájdete TU.


9.6

Keď zákazník odstúpi od svojho nákupu, Desenio zákazníkovi vráti čiastku, ktorú zaplatil za výrobok, vrátane prepravných nákladov. Akékoľvek dodatočné prepravné náklady z dôvodu, že si zákazník vybral iné doručenie než štandardnú prepravu, ktorú Desenio ponúka, sú z vrátenej sumy vyňaté. V prípade vrátenia časti objednávky nebudú zákazníkovi vrátené prepravné náklady. Spoločnosť Desenio je oprávnená odpočítať zo sumy, ktorá má byť vrátená, čiastku, ktorá zodpovedá poklesu hodnoty výrobku v porovnaní s pôvodnou hodnotou výrobku, a to iba v takom rozsahu, ako takýto pokles hodnoty spôsobil zákazník tak, že s výrobkom manipuloval vo väčšej miere, než bolo potrebné na určenie jeho funkcie alebo vlastností.9.7

Desenio vráti sumu bez zbytočného odkladu, najneskôr však 14 dní odo dňa, keď spoločnosť Desenio obdržala od zákazníka oznámenie o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť Desenio však môže vrátenie platby pozdržať, kým jej nebude doručený produkt, alebo kým zákazník nepredloží dôkaz o tom, že bol produkt vrátený, napr. prostredníctvom potvrdenia o doručení. Zákazníkovi bude suma uhradená spôsobom platby, ktorý si zákazník zvolil, ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je proti takémuto vráteniu platby vznesená námietka.
10. Záruka a reklamácie


10.1

Na niektoré produkty spoločnosti Desenio sa môžu vzťahovať záruky. Informácie o záručnej lehote a osobitných záručných podmienkach jednotlivých výrobkov sú uvedené na webstránke alebo v týchto všeobecných podmienkach. Záruky na produkty sa budú vzťahovať iba na pôvodné výrobné chyby, takže sa nevzťahujú na žiadne vady, ktoré vznikli pri alebo po každej jednotlivej zmene funkcie a vzhľadu výrobku, napr. prestavbe, modernizácii alebo inej konfigurácii výrobku. Potvrdenie zákazníkovej objednávky predstavuje záručný list.


10.2

Právo na reklamáciu sa vzťahuje na chybné produkty podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Ak si zákazník želá uplatniť svoje právo na reklamáciu akéhokoľvek objednaného produktu, obráti sa na spoločnosť Desenio čo najskôr po zistení chyby, a to prostredníctvom kontaktných informácií uvedených na webstránke.


10.3

Desenio bude znášať náklady na spätnú prepravu všetkých schválených reklamácií.10.4

Akonáhle je výrobok, na ktorý bola podaná reklamácia, vrátený a reklamácia je schválená, Desenio zákazníkovi vráti peniaze v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Spoločnosť Desenio sa tak snaží urobiť do 30 dní od doručenia reklamácie spoločnosti Desenio, ale môže sa oneskoriť v závislosti od povahy produktu. Desenio si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak sa v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa nepreukáže, že výrobok je chybný. Pri reklamácii spoločnosť Desenio dodržiava smernice švédskej Národnej rady pre sťažnosti spotrebiteľov alebo zodpovedajúcich orgánov v iných krajinách.


10.5

Desenio poskytuje jednoročnú záruku na kryty na iPhone a bavlnené tašky predávané na našej webovej stránke. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na vady, ktoré vznikli pri výrobe, teda ak produkt nesedí, ako má, alebo ak prišlo k porušeniu švov alebo zlepených častí. Upozorňujeme, že záruka nepokrýva vady a škody spôsobené:
• vonkajšími okolnosťami, napríklad stratou, krádežou, požiarom, poškodením vodou alebo inými tekutinami,
• nesprávnym používaním alebo nedbalosťou, napríklad trhliny, preliačiny, prasknutia, odrenia produktu a podobne,
• estetickými zmenami spôsobenými normálnym opotrebovaním, napríklad drobné škriabance, opotrebovanie materiálu, odlupujúca sa farba a podobne,
• nehodou alebo vlastnou opravou či inou úpravou produktu, ktoré neboli realizované Deseniom.
Vezmite, prosím, na vedomie, že záruka neplatí, ak sa nebudete riadiť našimi pokynmi pre starostlivosť o produkt. Táto záruka nijako nelimituje ani nenahrádza priaznivejšie podmienky stanovené zákonom.11. Odkazy

Desenio môže poskytovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Desenio, a webové stránky, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Desenio, môžu poskytovať odkazy na jej webstránku. Aj v prípade, že sa spoločnosť Desenio pokúsi zabezpečiť, že bude poskytovať odkazy iba na internetové stránky, ktoré uplatňujú podobné ustanovenia ochrany osobných údajov a bezpečnosti ako Zásady ochrany súkromia spoločnosti Desenio, Desenio nezodpovedá za žiadnu ochranu alebo dôvernosť informácií alebo osobných údajov, ktoré zákazník poskytne na iných webových stránkach. Zákazník by mal byť obozretný a prečítať si ustanovenia ochrany osobných údajov, ktoré platia na daných webových stránkach.


12. Vyššia moc

Spoločnosť Desenio nezodpovedá za žiadne omeškania spôsobené okolnosťami, ktoré spoločnosť Desenio nemôže ovplyvniť, to sú napr. všeobecný pracovný spor, vojnové činy, požiar, blesky, teroristické útoky, zmena vládnych nariadení, technické problémy, poruchy elektrickej/telefónnej/počítačovej siete alebo inej komunikácie a chyby alebo oneskorenia v poskytovaní služby subdodávateľmi z vyššie uvedených dôvodov. Takéto okolnosti majú za následok oslobodenie od náhrady škody a iných opatrení. Ak nastane takáto situácia, Desenio o tom náležite informuje zákazníka na začiatku a na konci obdobia, v ktorom príslušná situácia prebieha. Ak takáto situácia trvá dlhšie ako dva mesiace, zákazník aj spoločnosť Desenio sú oprávnení s okamžitou platnosťou kúpu zrušiť.


13. Zmeny všeobecných podmienok

Desenio si vyhradzuje právo tieto všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných podmienok budú zverejnené na webstránke. Zmeny nadobudnú platnosť po tom, čo zákazník súhlasí so všeobecnými podmienkami (v spojitosti s novým nákupom alebo počas prehliadania webstránky), alternatívne 30 dní po tom, čo spoločnosť Desenio zákazníka informovala o zmenách. Desenio však zákazníkovi odporúča pravidelne sledovať aktualizácie na webstránke, aby sa dozvedel o prípadných zmenách všeobecných podmienok.


14. Oddeliteľnosť

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude považovať za neplatné alebo nevymáhateľné akýmkoľvek príslušným súdom, orgánom alebo arbitrážnym tribunálom, zvyšok daného ustanovenia a všetky ostatné ustanovenia zostanú platné a vymáhateľné v plnom rozsahu umožnenom platnými právnymi predpismi. Akékoľvek ustanovenia, ktoré boli vyhlásené za neplatné alebo nevymáhateľné, budú nahradené príslušnými právnymi predpismi a radami.


15. Rozhodné právo a riešenie sporov


15.1

Všetky spory sa budú riešiť predovšetkým dohodou po diskusii s oddelením služieb zákazníkom spoločnosti Desenio. V prípade akéhokoľvek sporu spoločnosť Desenio dodržiava rozhodnutia švédskej Národnej rady pre sťažnosti spotrebiteľov alebo zodpovedajúceho orgánu v iných krajinách.


________________________________________
Tieto podmienky stanovila spoločnosť Desenio dňa 29. 5. 2019.
×
Pridať do
TABUĽKA VEĽKOSTÍ
|
Comparison model

175 cm 5'9" Vysoký

100 x 150 cm39 ½ x 59 in 100w x 150h cm | 39 1/2 x 59 in
70 x 100 cm27 ½ x 39 ¼ in 70w x 100h cm | 27 1/2 x 39 1/4 in
50 x 70 cm19 ¾ x 27 ½ in 50w x 70h cm | 19 3/4 x 27 1/2 in
50 x 50 cm19 ¾ x 19 ¾ in 50w x 50h cm | 19 3/4 x 19 3/4 in
40 x 50 cm15 ¾ x 19 ⅝ in 40w x 50h cm | 15 3/4 x 19 5/8 in
30 x 40 cm11 ¾ x 15 ¾ in 30w x 40h cm | 11 3/4 x 15 3/4 in
21 x 30 cm8 ¼ x 11 ¾ in 21w x 30h cm | 8 1/4 x 11 3/4 in
13 x 18 cm5 x 7 in 13w x 18h cm | 5 x 7 in
VYBRAŤ KRAJINU
Odkiaľ nás navštevujete?
POKRAČOVAŤ
Prázdny plagát

Pridať do
aj tak
Informujte ma, keď bude na sklade
Darčeková karta
Práve ste aktivovali svoju darčekovú kartu. Hodnota sa odpočíta pri pokladni.
Pokračovať v nákupe
Odstrániť darčekovú kartu
Sledovať

Jeden alebo viacero produktov, ktoré ste si vybrali, dočasne nie je na sklade a nebolo možné pridať ich do nákupného košíka. Nasledujúce produkty nie sú na sklade.

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte produkty, ktoré chcete sledovať

Sledovať všetky
Pokračovať v nákupe
Pokladňa

Unfortunately we are currently unable to deliver to this address. Please try another address and post code.

Back to checkout
Váš zľavový kód bol zaregistrovaný

Zľavový kód bude automaticky použitý pri platbe a platí do CET.
*Nevzťahuje sa na starostlivo vybrané/personalizované plagáty a rámy.

Pokračovať v nákupe
Soubory cookies a podobné techniky
Desenio používa súbory cookies a podobné techniky, aby zlepšilo užívateľské prostredie, a tiež na účely uvedené nižšie. Môžete akceptovať všetky súbory cookies alebo upraviť nastavenia, ktoré súbory cookies akceptujete a ktoré nie.
Akceptovať
Nevyhnutné súbory cookies
Nevyhnutné súbory cookies aktivujú základné funkcie a sú potrebné na zabezpečenie základnej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky. Preto tieto súbory cookies nie je možné vypnúť. Používajú sa okrem iného na navigáciu na webe, proces nákupu a prihlásenie sa.
Analýza a štatistika
Tieto súbory cookie poskytujú informácie o používaní našej webovej stránky a umožňujú vylepšenia týkajúce sa používateľského rozhrania, zákazníckeho servisu a podobne.
Prispôsobenie
Personalizačné súbory cookies sa používajú na prispôsobenie prostredia na webe podľa histórie nákupu, histórie navigácie a všeobecných preferencií. Toto prispôsobenie vám poskytuje relevantnejšie ponuky a vylepšené používateľské prostredie.
Marketing
Marketingové cookies používame na reklamu spolu s našimi reklamnými partnermi. Používame ich, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné ponuky a komunikáciu v súlade s vašimi potrebami a preferenciami.
Uložiť a zatvoriť

Plagát bol pridaný do košíka

Pridať rám |

Bez
rámu

POKRAČOVAŤ BEZ RÁMU
PRIDAŤ RÁM DO
Vyberte miesto

Konkrétne miesto môžete vyhľadávať buď zadaním adresy, alebo potiahnutím červeného kurzora na mape. Kliknutím na tlačidlo „Nastaviť tieto súradnice“ potvrdíte výber miesta a pokračujete ďalej.

Nastaviť tieto súradnice
×